نشریه صبح دانشگاه شماره 57 جامعه اسلامی دانشگاه صنعتی اصفهان

نشریه صبح دانشگاه – شماره ۵۷

نشریه صبح دانشگاه شماره 57 جامعه اسلامی دانشگاه صنعتی اصفهان

عنوان مطالب

🔶 پیرامون دانشگاه صنعتی اصفهان

🔹 همه تحریم می گیرد،ما را خود تحریمی

🔹 استکبار ستیزی،دستور دینی یا تجربه تاریخی؟

🔹 صادرات،گره گشای مشکلات

🔹 عدالت چیست؟

🔹 بازگشت به خویشتن

فایل PDF