بیست و سومین دوره شورای مرکزی جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان

مهلت شرکت در این انتخابات به پایان رسیده است.