یادداشتی بر زندگی و خدمات شهیدحسن آیت

پرونده سوم از مجموعه ی پرونده های سیاسی
واحد سیاسی جامعه اسلامی دانشگاه صنعتی اصفهان