یادداشتی بر زندگی و خدمات شهیدحسن آیت

پرونده سوم از مجموعه ی پرونده های سیاسی
واحد سیاسی جامعه اسلامی دانشگاه صنعتی اصفهان

[pdfviewer width=”600px” height=”849px” beta=”false”]http://jadiut.ir/wp-content/uploads/2017/02/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C_%D8%A8%D8%B1_%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%D9%88_%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%AD.pdf[/pdfviewer]