فلسفه و مهندسی – قسمت اول

“gorbani_part1” از رابطه‌ی مهندسی و فلسفه توسط جامعه اسلامی دانشجویان. منتشرشده: ۲۰۱۹٫ ترک ۱٫ سبک: podcast.