ویژه نامه ی نشریه صبح دانشگاه با موضوع «زن و خانواده»

[pdfviewer width=”600px” height=”849px”]http://jadiut.ir/wp-content/uploads/2017/02/%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D8%B2%D9%86.pdf[/pdfviewer][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]