ویژه نامه انقلاب جامعه اسلامی دانشگاه صنعتی اصفهان

ویژه نامه انقلاب

ویژه نامه انقلاب جامعه اسلامی دانشگاه صنعتی اصفهان

عنوان مطالب

🔹 ویژه نامه انقلاب
🔹 یادمان نرود برای چه انقلاب کرده ایم؟!
🔹 تجارب تلخ یک بارش هم زیاد است، چه رسد به تکرارش
🔹 شتابان به سمت کدامین هدف؟!!!