سوالی دارم در مناظره که در میدان قسمت ۴۶ یا ۴۹ بود توسط شما و آقای آصفی
آیا مجری می داند یانه که اگر برجام اجرا نمی شد توسط کشورما چه پیامدهای ایجاد می شد
اصرار بی خود بر موضوعی که قدرتی نداریم نتیجه اش چه می شود
در جنگ های صلیبی صلاح الدین اصرار داشت که صلیبی ها به دریا خواهد ریخت چرا به یک صلح ۹۹ تن داد که سواحل مال صلیبی ها شد خشکی مال مسلمانان همان صلاح الدین که اصرار می کرد چرا یکباره عدول نمود