پرسش و پاسخ – جلسه دوم

نقد برداشت های رایج از داروینیسم – پرسش و پاسخ جلسه دوم