نشریه صبح ۵۸

نشریه صبح دانشگاه شماره ۵۸
جامعه اسلامی دانشگاه صنعتی اصفهان