نشریه صبح دانشگاه شماره 53 جامعه اسلامی دانشگاه صنعتی اصفهان

نشریه صبح دانشگاه – شماره ۵۳

نشریه صبح دانشگاه شماره 53 جامعه اسلامی دانشگاه صنعتی اصفهان

عنوان مطالب

🔶 همه چیز از مرداد شروع شد!

🔹 معرفی کتاب آخرین نخست وزیر 

🔹 استعمارپیر انگلیس

🔹 انقلاب اسلامی از سه منظر

🔹 تراژدی دولت موقت

🔹 یادداشتی از یک صدای غایب

🔹 جماعتی به نام روشنفکر

🔹 دکتر عراقچی در برنامه جهان آرا

🔹 مصاحبه با دکتر معصومی

🔹 وقتی فقط رهبری مسئول است!

🔹 جایگاه اندیشه در دنیای تکنولوژی

🔹 نقدی به فضای دانشجویی

🔹 لایحه ی بی رایحه بودجه