نشریه صبح دانشگاه شماره 39 جامعه اسلامی دانشگاه صنعتی اصفهان

نشریه صبح دانشگاه – شماره ۳۹

نشریه صبح دانشگاه شماره 39 جامعه اسلامی دانشگاه صنعتی اصفهان

عنوان مطالب

🔸نفوذ هرگز!
🔸پیک ایرانی را هرگز تهدید نکنید
🔸مسئله اصلا شوخی بردار نیست!
🔸مکتب امام حسین (ع)، جریانات سیاسی
🔸دموکراسی فاشیستی، حقیقت نظم جهانی

🔸We will not allow penetration

فایل PDF

39