نشریه صبح دانشگاه – شماره 24

نشریه صبح دانشگاه – شماره ۲۴

نشریه صبح دانشگاه شماره 24 جامعه اسلامی دانشگاه صنعتی اصفهان

عنوان مطالب

🔹 ساختار مطابق قرآن نیست
🔹 امام گفت: مرگ بر دولت آمریکا
🔹 کلیدی که ممکن است تیز شود
🔹 آیا تابه حال در فیسبوک بلاک شده اید؟

فایل PDF