مقاله ای درباب تمدن سازی از دکتر منتظرالقائم

مقاله ای درباب تمدن سازی از دکتر اصغر منتظرالقائم، با تاکید بر حکومت حضرت یوسف