مقاله ای درباب تمدن سازی از دکتر منتظرالقائم

مقاله ای درباب تمدن سازی از دکتر اصغر منتظرالقائم، با تاکید بر حکومت حضرت یوسف


[pdfviewer width=”600px” height=”849px”beta=”false”]http://jadiut.ir/wp-content/uploads/2017/02/%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C.pdf[/pdfviewer]