جلسه جهان بینی توحیدی ۹۶

جلسه جهان بینی توحیدی ۹۶

خلاصه جلسات اول و وم کارگاه معرفت شناسی