جزوه-حقیقت-آزادی

(منتشر شده در جلسه ی آزادی بیان از گفتار تا عمل)