متن کل سخنرانی دکتر حسن عباسی

متن کل سخنرانی دکتر حسن عباسی

متن کل سخنرانی دکتر حسن عباسی – تقابل دو مکتب نگاه به “بیرون”، نگاه به “درون” – جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان