آیت الله حائری شیرازی

افق انقلاب ۲ – آیت الله حائری شیرازی

انسان عاشورایی، نیروی تمدن ساز انقلاب اسامی ۱۷ مهر ۹۵
آیت الله حائری شیرازی

ویدئو جلسه - قسمت اول

ویدئو جلسه - قسمت دوم

تصاویر