ارزش های انقلاب اسلامی باحضور دکتر علی باقری

صوت جلسه

فایل PDF متن سخنرانی

ویدئو جلسه - قسمت اول

ویدئو جلسه - قسمت دوم

ویدئو جلسه - قسمت سوم