آزادی بیان از گفتار تا عمل با حضور مهندس ضرغامی

سخنرانی و پرسش و پاسخ

به مناسبت روز دانشجو

برنامه سخنرانی و  پرسش و پاسخ دانشجویی

آزادی بیان از گفتار تا عمل با حضور مهندس ضرغامی