نظر هرکسی محترم نیست! (نسبی گرایی)

نظر هرکسی محترم نیست! (نسبی گرایی)

یادداشت نظر هرکسی محترم نيست! قطعاً همگي ما جملاتي نظير «شما بايد به نظر من احترام بذاريد.»، «نظر هرکسی محترمه.»، «شما حق نداريد راجع به...