نقد برداشت های رایج از داروینسیم

نقد برداشت های رایج از داروینسیم

صوت جلسه اول http://jadiut.ir/wp-content/uploads/2017/04/نقد-برداشت-های-رایج-از-داروینیسم.mp3 صوت جلسه دوم پرسش و پاسخ (قبل از شروع جلسه دوم) http://jadiut.ir/wp-content/uploads/2017/04/پرسش-و-پاسخ.mp3   جلسه دوم http://jadiut.ir/wp-content/uploads/2017/04/جلسه2.mp3 تصاویر