مطالبه ۱۰۹ دفتر تشکل دانشجویی از نمایندگان / با تصویب طرحی به سهولت تعرض به تأسیسات و دانشمندان پایان دهید

مطالبه ۱۰۹ دفتر تشکل دانشجویی از نمایندگان / با تصویب طرحی به سهولت تعرض به تأسیسات و دانشمندان پایان دهید

بیانیه مطالبه ۱۰۹ دفتر تشکل دانشجویی از نمایندگان با تصویب طرحی به سهولت تعرض به تأسیسات و دانشمندان پایان دهید بسم الله الرحمن الرحیم نمایندگان...