یادداشتی به مناسبت شهادت آیت ا… دکتر بهشتی

یادداشتی به مناسبت شهادت آیت ا… دکتر بهشتی

یادداشت چند خط درباره ی استاد... حضرت امام(ره) ایشان را عبای خویش نامیدند، این عبارت امام(ره) مشهور است که در مورد ایشان فرمودند: "شهید بهشتی...