فسفه و مهندسی – قسمت دوم

“gorbani_part2” از رابطه‌ی مهندسی و فلسفه توسط جامعه اسلامی دانشجویان. منتشرشده: ۲۰۱۹٫ ترک ۲٫ سبک: podcast.