نشریه صبح دانشگاه شماره 50 جامعه اسلامی دانشگاه صنعتی اصفهان

نشریه صبح دانشگاه – شماره ۵۰

نشریه صبح دانشگاه شماره 50 جامعه اسلامی دانشگاه صنعتی اصفهان

عنوان مطالب

🔹 زندگی در دوران غیبت
🔹 فراموشی از نوع بنفش
🔹 جاسوسی چون دُر
🔹 انسان های تراریخته و مدرک های فروریخته
🔹 وقتی در سلف دانشگاهی قورباغه پیدا می شود.