۴۸

۴۸

– مهر دل
– زنده ی بی جان ، پارادوکس قابل تامل
– تاریخچه تحلیلی غرب مدرن
– کربلا مبارزه با پوچی ها
– گرامین نمونه اتکا به توان داخلی
-کسب و کار اجتماعی