نشریه صبح دانشگاه شماره 40 جامعه اسلامی دانشگاه صنعتی اصفهان

نشریه صبح دانشگاه – شماره ۴۰

نشریه صبح دانشگاه شماره 40 جامعه اسلامی دانشگاه صنعتی اصفهان

عنوان مطالب

🔸انسان باید برای مسیر زندگی خود اهل هزینه کردن باشد و از ملامت دیگران مایوس نشود…
🔸همه ش ۳۶ سال گذشته
🔸درد و دلی به نام کرسی…
🔸مرگ تدریجی یک دانشجو
🔸علوم ناکارآمد
🔸دانشجو به سبک…

فایل PDF

40