مانوئل گالیانا روس

مانوئل گالیانا روس

مقدمه «مانوئل گالیانا روس» برای مخاطب ایرانی در کتاب لابی صهیونیست در اسپانیا

دستان آلوده

سخنرانی متفکر اسپانیایی:
👤 مانوئل گالیانا روس