جامعه اسلامی دانشگاه صنعتی اصفهان

معرفت شناسی

دوره جهان بینی توحیدی

معرفت شناسی

سوالات مطرح شده

این رویداد محفلی است برای تامل درباره ی:

* آیا واقعیتی هست؟
* آیا ما میتوانیم شناخت حقیقی از واقعیت به دست آوریم؟
* ابا این عالم توهم من نیست؟
* پوچی چیست؟ آیا زندگی معنایی دارد؟
* دیدار با گرگیاس (تعریف و تبیین سفسطه و انواع آن)
* اصل واقعیت و اصل شناخت
* مناظرهٔ فیلسوف و سوفسطی

صوت جلسه اول

صوت جلسه دوم

صوت مناظره فیلسوف و سوفسطی

صوت جلسه سوم

صوت جلسه چهارم

صوت جلسه پنجم

تصاویر