جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان

تقابل دو مکتب “نگاه به بیرون ، نگاه به درون” باحضور دکتر حسن عباسی